24 กรกฎาคม 2016 พระเจ้าทรงดี

จงสรรเสริญองค์พระพระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระองค์ทรงแสนดี  

ถอดความจาก สดุดี 135:3