24 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าประชาชน

แล้วปีลาตก็มอบพระเยซูตามความต้องการของพวกเขา

ถอดความจาก ลูกา 23:25

Luke23-mobile-v24-25