24 กุมภาพันธ์ 2019 พระยาห์เวห์

เมื่อเราลงมือทำ ใครจะขัดขวางเราได้?

  อิสยาห์ 43:13

Namesof-GFEB2419-Is43-13