24 ตุลาคม 2017 ผู้มาเยี่ยม

ผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานยิ่งนัก…

พระเจ้าสถิตกับเธอ

ถอดความจากลูกา 1:28

Luke1 26-28co