24 ตุลาคม 2018 พระเจ้าทรงตกแต่ง

พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งเจ้ามากกว่านั้นหรือ?

เจ้ามีความเชื่อน้อยเสียจริง

ถอดความจาก ลูกา 12:28mobileLuke12-27-28