24 ธันวาคม 2014 เคยเป็นยอดฟาริสี

เวลานี้ข้าพระบาทกลับต้องมายืนแก้คดี เพราะเชื่อหวังใจในสิ่ง

ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แก่บรรพบุรุษ

ถอดความจากกิจการ 26:6
Daily2015_12_-24act26-4-8