24 ธันวาคม 2016 ความสว่างที่เข้ามา


จงลุกขึ้นเถิด  ฉายแสงออกไป

เพราะว่า ความสว่างของเจ้ามาแล้ว 

พระสิริของพระเจ้าขึ้นมาหนือเจ้า…

ถอดความจากอิสยาห์ 60:1

birth