24 ธันวาคม 2018 เบธเลเฮมที่เคยเงียบ

มีคำของผู้เผยพระคำเขียนไว้

.”..เจ้า… เบธเลเฮมในยูดาห์ ไม่ได้ต่ำต้อยในหมู่ผู้ปกครองแห่งยูดาห์

เพราะจะมีผู้ปกครองท่านหนึ่งออกมาจากเจ้า

ท่านจะเป็นผู้เลี้ยงดูอิสราเอลของเรา “

ถอดความจาก มัทธิว 1:6