24 พฤศจิกายน 2016 เพิ่มพระเกียรติ

“เราได้ให้เกียรติแก่พระนามแล้ว  และจะให้เกียรติเพิ่มอีก”

 ถอดความจากยอห์น 12:28  

john12-28b-29-Daily2016_11_24