24 พฤศจิกายน 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

ขอโปรดตอบ เมื่อข้าฯ ร้องทูล

โอ พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรมของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 4:1
Tsid-Ps-4-1

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

ขอโปรดตอบ เมื่อข้าฯ ร้องทูล   โอ พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรมของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 4:1

เวลานี้ กษัตริย์ดาวิดทรงทราบดีว่า ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงเปิดทาง ให้ผู้ที่หมดหนทาง จนตรอก จะทรงทำให้ท่านได้รับการบรรเทาจากความ ทุกข์ยากอันมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต ท่านได้ทูลร้องขออย่างไร เมื่อเราหมดทาง เราก็ทำตามท่านเถอะ