24 พฤษภาคม 2016 คนที่เชื่อ

ชาวกาลิลีได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำในกรุงเยรูซาเล็ม

ถอดความจาก ยอห์น 4:45

john-4-43-45-Daily2016_5_24