24 มิถุนายน 2017 หัวใจใหม่

 เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า  

และจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าทั้งหลาย

ถอดความจาก เอเสเคียล 36:26