24 สิงหาคม 2015 ประกาศก็มีคนเชื่อ

ชาวโครินธ์หลายคน เมื่อได้ฟังเปาโลก็เชื่อและรับบับติสมา

ถอดความจาก กิจการ 18:8

Daily2015_8_-24act18-7-8