24 เมษายน 13 คนเก็บภาษีนักเขียน

พระเยซูทรงเห็นคนหนึ่งชื่อเลวี   นั่งอยู่ที่ด่านภาษี 

จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด”

เขาก็สละสารพัดสิ่ง  ลุกขึ้นตามพระองค์ไป 

ถอดความจาก ลูกา 5:27 

(เลวีคนนี้ เป็นคนเดียวกับมัทธิว)

Daily2013_4_24ท่านมัทธิว เคยเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนที่พระเยซูจะทรงเรียกเขาไปเป็นสาวก

ดังนั้น จึงมีความสามารถในการเขียนเป็นอย่างดี

พระเจ้าทรงใช้ให้เขาเขียนเรื่องราวที่ยาวกว่าท่านมาระโกเสียอีก

เขาเคยจัดงานเลี้ยงที่บ้านให้กับพระเยซู และสาวกของพระองค์ด้วย

หลังจากที่พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์แล้ว  ท่านมัทธิวได้ประกาศพระนามของพระองค์

ในเยรูซาเล็ม และอีกหลาย ๆ แห่ง เช่น  เปอร์เซีย  เอธิโอเปีย ซีเรีย และกรีซ

(Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, 1:13.)