25 กรกฎาคม 2016 อยู่ในกันและกัน

คนที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราจะอยู่ในเรา และเราอยู่ในเขา

ถอดความจาก ยอห์น 6:56

john-6-54-56-Daily2016_7_25