25 กรกฎาคม 2017 ยินดี ยินดี ยินดี!

 ยินดีในพระเจ้ากันเถอะ 

ถอดความจากฟีลิปปี 3:1

php-3-1-2-Daily2017_7_25