25 กรกฎาคม 2018 เชื่อฟังพระบุตร

มีสุรเสียงของพระเจ้าออกมาจากเมฆ

“นี่คือบุตรชายของเรา เป็นผู้ที่เราเลือกไว้ จงเชื่อฟังท่าน”

ถอดความจาก ลูกา 9:35

MobileLuke9-35-36