25 กันยายน 2016 สรรเสริญพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

 

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดิน ทะเล 

และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น 

พระองค์ทรงซื่อตรงนิรันดร์ 

ถอดความจาก สดุดี 146:6