25 กุมภาพันธ์ 2016 ไม่มีใครสกัด

เปาโลกล่าวคำของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ  ไม่ถูกใครขัดขวาง

   ถอดความจาก กิจการ 28:31

Daily2016_2_25act28-30-31