25 ตุลาคม 2015 เชื่อ…พระเยซู

พระประสงค์ของพระบิดาคือ

ที่จะให้ทุกคนที่เห็นและวางใจในพระบุตร ได้มีชีวิตนิรันดร์

และเราจะให้เขาฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย

ถอดความจาก ยอห์น 6:40