25 ตุลาคม 2016 พระบุตรพระเจ้า

ดิฉันเชื่อว่า พระองค์คือพระคริสต์   พระบุตรพระเจ้า ที่ลงมาอยู่ในโลก

ถอดความจากยอห์น 11:27

john11-27-28-Daily2016_10_25