25 ตุลาคม 2018 อาณาจักรพระเจ้า

 จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า

และพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้

ถอดความจาก ลูกา 12:31

mobileLuke12-29-31re