25 ธันวาคม 2016 มีพระเจ้า มีสว่าง

บรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า

และพระราชาทั้งหลาย มายังรุ่งเช้าอันสดใสของเจ้า 

ถอดความจาก อิสยาห์ 60:2

https://www.youtube.com/watch?v=aE22UMZmSoU