25 พฤษภาคม 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ใครบ้างที่ได้ยินพระสุรเสียงเของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ตรัสจากกองไฟอย่างเรา และมีชีวิตอยู่?

ถอดความจากเฉลยธรรมบัญญัติ 5:26

Namesof-G-May2519-Deut5-25