25 มกราคม 2019 ไม่ข่มเหง แต่ก็ไม่ช่วย

ลาซารัสเป็นขอทาน เขาอยากกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะ

ถอดความจาก ลูกา 16:21

mobile-Luke16v19-21