พระสิริรุ่งโรจน์แห่งอิสราเอล

25 มกราคม 2020

Glory-1sam15-29

 

 

ยิ่งกว่านั้น พระองค์ผู้ทรงเป็น พระสิริรุ่งโรจน์แห่งอิสราเอล จะไม่ตรัสมุสา หรือเปลี่ยนพระทัย เพราะว่า พระองค์มิใช่มนุษย์ ที่จะเปลี่ยนใจ ถอดความจาก 1 ซามูเอล 15:29

วันที่กษัตริย์ซาอูลถูกซามูเอลถอดจาก การเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล เป็นวันที่ กษัตริย์ซาอูลเสียพระทัยมาก ท่านดึงเสื้อ คลุมของซามูเอลจนเสื้อขาด คงจะต้องการ ขอร้องที่พระเจ้าจะไม่ถอดถอนท่าน แต่ ซามูเอลได้หันมาและกล่าวคำข้างบน ทำไมซามูเอลจึงกล่าวถึงพระเจ้าว่า ทรงเป็น พระสิริรุ่งโรจน์แห่งอิสราเอลในยามนี้?