25 มีนาคม 2019 คำถามจากพระเยซู

“เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า?”

พระเยซูตรัสถาม

“ท่านขอรับ ข้าอยากมองเห็น”

ถอดความจากลูกา 18:41

LukeMobile18v40-41