25 สิงหาคม 2016 บอกตามที่ได้ยิน

เราได้ยินจากพระองค์อย่างไร เราก็บอกให้โลกรู้

ถอดความจาก ยอห์น 8:26

john-8-24-26-Daily2016_8_25