อิสยาห์ 55-2 กลับมาหาพระเจ้าเถอะ

อิสยาห์ 55:6-13
จงแสวงหาพระเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้
จงเรียกหาพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ ๆ

ให้คนที่ชั่วร้ายได้ละทิ้งทางเดินของเขา
และคนอธรรมทิ้งความคิดเดิมของตัวเอง
ให้เขาหันมาหาพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงมีพระทัยสงสารเขา
ให้เขากลับมาหาพระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะให้อภัยโทษอย่างล้นเหลือ

เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า ทางของเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา…. พระเจ้าตรัส
เพราะฟ้าสูงจากแผ่นดินขนาดไหน ทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้า

rainAttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by tamaki

เพราะว่าฝนและหิมะที่ตกลงมาจากฟ้า จะไม่กลับไปฟ้า จนกว่าจะรดแผ่นดิน
ทำให้เกิดต้นพืชงอกออกมา ให้เมล็ดพันธุ์แก่คนหว่าน และอาหารแก่คนกินฉันใด
คำที่ออกจากปากของเรา ก็จะไม่กลับมาหาเราเปล่า ๆ เช่นกัน
แต่จะสำเร็จตามความประสงค์ของเรา และสำเร็จตามเป้าหมายที่เราส่งมันออกไปฉันนั้น

เพราะเจ้าจะออกไปด้วยความยินดี จะถูกพาไปด้วยสันติ
เหล่าต้นไม้ในทุ่งจะตบมือ แทนที่จะมีต้นหนามกลับมีต้นสนไซเปรส แทนที่จะมีพุ่มหนามกลับมีดอกไม้งาม
และมันจะเป็นเหมือนอนุสรณ์ถึงพระเจ้า เป็นเครื่องหมายนิรันดร์ที่เราไม่อาจตัดออกไปได้