26 กรกฎาคม 2017 อวดพระคริสต์

 เรานมัสการด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า และอวดพระคริสต์

ถอดความจาก ฟีลิปปี 3:3

php-3-3-4Daily2017_7_26