26 กุมภาพันธ์ 2016

พระคำทรงเป็นพระเจ้า  

ถอดความจาก ยอห์น 1:1

1e211e1830

ท่านยอห์น สาวกที่พระเยซูทรงรัก เป็นผู้เขียนพระธรรมยอห์น

โดยการทรงนำของพระเจ้า

ท่านได้เล่าเรื่องในสิ่งที่มัทธิว มาระโก และลูกา ไม่ได้กล่าวถึงมากนัก

นั่นคือ ความสัมพันธ์อันแนบแน่นของพระบิดา และพระบุตร  พระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านยอห์นเล่าเรื่องของพระบุตรที่พระเจ้าทรงส่งมาในโลก

เล่าเรื่องที่ทำให้เรารู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างไม่มีข้อกังขา…..

เรื่องราวในยอห์น จึงแตกต่างออกไปจากพระกิตติคุณสามเล่มแรก

ท่านบอกเราด้วยว่า พระเยซูยังทรงทำกิจอัศจรรย์อีกมากมายที่ท่านไม่ได้บันทึกไว้…

แต่ก็เชื่อว่า ทุกคนที่ได้อ่านหนังสือยอห์นจะได้มีความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์มาก