26 กุมภาพันธ์ 2017 ความรักยิ่งใหญ่

เราจึงรู้ว่า ความรักคืออะไร

คือพระเยซูทรงสละพระชนม์ของพระองค์

ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:16