26 ธันวาคม 2015

แน่ที่เดียว พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของฉัน 

องค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ค้ำชูฉันไว้ 

ถอดความจาก สดุดี 54:4

friend1re