26 พฤศจิกายน 2016 กำลังของฉัน

พระเจ้า  องค์เจ้าชีวิต  ทรงเป็นกำลังของฉัน

ถอดความจาก ฮาบากุก 3:19

net