26 พฤษภาคม 2013 คนเล็กใหญ่ในสวรรค์

ดังนั้น  ถ้าใครทำผิดธรรมบัญญัติ 
ทั้งสอนให้คนอื่นทำอย่างนั้นด้วย
ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในสวรรค์
ส่วนคนที่ทำตาม และสอนคนอื่นให้ทำตาม
เขาจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในสวรรค์

ถอดความจาก มัทธิว 5:19

2013-05-23 08.50.33

พระคำตอนนี้ ลึกซึ้ง เราจะไม่แปลความไปเอง
แต่จะพูดกันตรง ๆ ตามที่เห็นตรงหน้านี้

ก่อนจะไปถึงสวรรค์ได้
ต้องเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูจริง ๆ
ต้องวางใจพระเยซูจึงมีชีวิตนิรันดร์

แต่จากข้อพระคำตอนนี้ เรารู้ว่า เราทุกคนทำผิด
ผู้เชื่อที่สอนคนอื่นให้ทำผิดตามตนเองนั้น
จะได้เป็นคนเล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์

ถ้าอยากเป็นใหญ่ พระเยซูก็ทรงให้เคล็ดลับอยู่แล้ว