26 มกราคม 2018 40 วันในถิ่นกันดาร

พระวิญญาณทรงนำพระเยซูไปถึง 40 วัน

ในถิ่นกันดาร  ทรงถูกมารทดลอง….

ถอดความจากลูกา 4:1-2

LU4ILLUS