26 มกราคม 2019 พระผู้สร้างผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างผ่านพระบุตร…

ถอดความจากโคโลสี 1:16

NamesofGod-Jan2619