26 มิถุนายน 2016 ส่องแสง

พวกเธอจงส่องสว่างให้คนทั้งหลาย เพื่อว่า เมื่อพวกเขาได้เห็นความดีที่เธอทำ

พวกเขาก็จะได้สรรเสริญพระบิดาของเธอผู้ประทับในสวรรค์

ถอดความจาก มัทธิว 5:16

https://www.youtube.com/watch?v=vMmNw4YitlU