26 มิถุนายน 2019. ในสวน

งอธิษฐาน. เพื่อเจ้าจะไม่ตกในการล่อลวง

ถอดความจากลูกา. 22:40

MobileLuke22-v-39-41