26 มีนาคม 2017 กำลังจากพระเจ้า

พระเจ้าเองทรงให้กำลังแก่ฉัน

ทำให้หนทางของฉันเพียบพร้อม

ถอดความจาก สดุดี 18:32

IMG_6670