26 มีนาคม 2018 ทำอะไรดี?

ท่านว่า เราควรทำดีหรือทำชั่ว

ช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตในวันสะบาโต?

ถอดความจาก ลูกา 6:9

Luke6-9-11re