26 สิงหาคม 2016 ทำตามพระทัย

เพราะเราทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์เสมอ  …. 

 ถอดความจาก ยอห์น 8:29

john-8-27-30-Daily2016_8_26