26 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

ตาของทั้งสองถูกปิด ทำให้เขาจำพระองค์ไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 24:17

luke24Mobilev17-18re