26 เมษายน 2016 เถียงกันไปมา

 พระองค์กำลังให้บัพติสมา  และใคร ๆ ก็ไปหาพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 3:26

john-3-25-26-Daily2016_4_26