27 กรกฎาคม 2015 ออกไปก็ได้

เปาโลและสิลาสจึงไปเยี่ยมนางลิเดีย

หนุนใจพี่น้องแล้วจึงออกจากเมืองไป

ถอดความจากกิจการ 16:40

Daily2015_7_27act16-38-40-1