27 กรกฎาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

เรา คือเราเอง จะตามหาแกะของเรา

ถอดความจาก เอเสเคียล 34:11

Yahweh-NissiEze34-11