27 กันยายน 2015 สรรเสริญพระองค์ตลอดไป

ปากของฉันจะกล่าวสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า 

และทุกชีวิตจะถวายสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

เป็นนิตย์

ถอดความจาก สดุดี 145:21