27 ตุลาคม 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

เราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย

นอกจากเราแล้ว ไม่มีพระเจ้า

ถอดความจาก อิสยาห์ 44:6

host-Is-and-rev