27 ธันวาคม 2015

ฉันจะสรรเสริญพระเจ้าให้หมู่ประชาชาติ

จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 18:49