27 พฤศจิกายน 2016 หัวใจใกล้พระเจ้า

ฉันชื่นชมยินดี ในองค์พระเจ้า ฉันเบิกบานใจในพระเจ้า

พระผู้ช่วยให้รอดของฉัน

ถอดความจาก ฮาบากุก 3:18